Regulamin Szkolenia

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Szkoły Hodowców, zwany dalej Regulaminem, dotyczy rocznego kursu szkoleniowego organizowanego przez Silva Lupus Niepubliczne Centrum Kształcenia, prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt, z siedzibą w Koleczkowie 84207, Wejherowska 5, NIP 5842718999,  KRS 0000389320  zwaną dalej Organizatorem.

Zasady organizacyjne

§2

Organizator prowadzi pozaszkolną formę kształcenia, zwaną dalej kursem, którym celem jest podniesienie świadomości z zakresu dobrostanu psów rasowych poprzez przekazanie uczestnikom najaktualniejszej wiedzy naukowej i praktycznej w dziedzinie kynologii, weterynarii i psychologii zwierząt.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA KURSU

Terminy i forma prowadzenia kursu

§3

1. Kurs trwa od września 2021 r. do maja 2022 r.

2. Nauka odbywa się w formie hybrydowej tj.:

a) Szkolenie teoretyczne jako:

 • wykłady “na żywo” poprzez platformę ZOOM. Zajęcia odbywać się będą w wybranych dniach
  od poniedziałku do piątku popołudniami oraz w weekendy, w których nie ma zaplanowanych Międzynarodowych Wystaw Psów Rasowych organizowanych przez Związek Kynologiczny
  w Polsce oraz z wyłączeniem dni, w których zaplanowane są : Euro Dog Show FCI, Crufts oraz World Dog Show,
 • wykłady nagrane umieszczone na elektronicznej platformie edukacyjnej Silva Lupus – dostępne będą 24 h/7 dni.

b) Zjazd praktyczny – trzydniowy, odbędzie się w Sulejowie w Ośrodku Wczasowym Dresso – wiosną 2022 r. Szczegóły zjazdu wraz z programem zostaną podane uczestnikom w drodze mailowej do końca stycznia 2022 r.

3. Szczegółowy program zjazdów i termin, uzależniony jest od sytuacji pandemicznej w kraju oraz harmonogramu wystaw psów rasowych.

4. Wymiar godzinowy zajęć oraz szczegółowy harmonogram, uczestnicy otrzymają drogą mailową.

Uruchomienie kursu

§4

1. Informację o terminie rozpoczęcia zajęć Organizator zamieści na stronie internetowej https://www.szkolahodowcow.pl/

2. Zapisu na kurs można dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Szkoły Hodowców – https://www.szkolahodowcow.pl/

3. W przypadku nieopłacenia kursu przez uczestników lub braku odpowiedniej ilości chętnych, Organizator ma prawo odwołać kurs i dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników.

Zajęcia prowadzone w ramach kursu

§5

1. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski. Kurs obejmuje bloki tematyczne pt:

1) weterynaria,

2) psychologia psa,

3) kynologia,
4) prawo, marketing i organizacja hodowli,

5) pies w sporcie i pracy;

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców w trakcie trwania kursu.

3. W trakcie trwania kursu obowiązuje plan zajęć przesłany w wiadomości mailowej przez Organizatora.

4. W przypadku zajęć stacjonarnych (zjazd) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione
i inne straty majątkowe poniesione w trakcie trwania zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Uczestnika. Regulamin porządkowy zjazdu stacjonarnego Organizator prześle drogą mailową.

5. Uczestnikowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, uniemożliwiony zostanie udział w zajęciach organizowanych
w ramach kursu.

Skreślenie z listy uczestników

§6

Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować natychmiastowe skreślenie Uczestnika z kursu i uniemożliwienie udziału w dalszych zajęciach, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.

Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna

§7

1. Administratorem danych osobowych uczestników Szkoły Hodowców Silva Lupus z siedzibą prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt, z siedzibą w Koleczkowie 84207, Wejherowska 5, NIP 5842718999,  KRS 0000389320  adres korespondencji elektronicznej: kontakt@szkolahodowcow.pl, .

2. Dane osobowe uczestników kursu przetwarzane będą stosownie do art. 6 pkt 1. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), tj.
w celu prawidłowego wykonania umowy przeprowadzenia kursu Szkoła Hodowców.

3. Dane osobowe uczestników kursu będą przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy, realizacji określonych Umową uprawnień Zleceniodawcy, wymogów nałożonych przepisami obowiązującymi przepisami prawa, a po zrealizowaniu celu przetwarzania będą przechowywane w celach archiwalnych i przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.

4. Uczestnikom kursu przysługują określone RODO, prawa do:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska Tel. +48 22 53 10 440; e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/

5. Z powyższych praw uczestnicy kursu mogą skorzystać i uzyskać informacje o szczegółowym ich zakresie poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@szkolahodowcow.pl lub pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Koleczkowo 84207, ul. Wejherowska 5.

6. W oparciu o dane osobowe uczestników kursu Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników kursu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

9. Dane osobowe uczestników kursu są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

ROZDZIAŁ III

PŁATNOŚCI

Opłaty związane z uczestnictwem w kursie

§8

1. Opłata za kurs wynosi 8000 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) brutto i jest płatna jednorazowo do dnia 20.08.2021

2. Opłaty za kurs należy dokonać przelewem bankowym na konto: FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT
Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620 w tytule podając SZKHOD + imię i nazwisko uczestnika.

3. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.

4. Organizator nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty, powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie uczestnika, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.

5. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

6. Uczestnik nie ma możliwości wykupienia połowy kursu lub jego części.

Warunki odpłatności za kurs

§9

1. Gwarancją miejsca na kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100), która przepada w przypadku rezygnacji z kursu. Zaliczka wliczana jest na poczet opłaty za kurs.

2. PROMOCJA SKOWRONEK – przy wpłacie jednorazowej dokonanej do dnia 15 lipca 2021 r. – przysługuje 20% zniżki (cena kursu wynosi wtedy 6400 zł zamiast 8000 zł – cena zawiera podatek VAT).

3. Istniej możliwość rozłożenia opłaty za kurs na raty wg zastępujących zasad:

a) 2 raty po 4000 zł – płatne w terminach: do 20.08.2021 i do 20.01.2022

b) 4 raty po 2000 zł – płatne w terminach: pierwsza do 20.08.2021 , druga do 20.10.2021 trzecia do 20.01.2022 zł i czwarta do 20.03.2022.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie dniem rozwiązania umowy jest dzień złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji z kursu.

ROZDZIAŁ IV PRAWA I OBOWIĄZKI

Obowiązki Organizatora

§10

1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich kwalifikacjach oraz platformy elektronicznej niezbędnej do prawidłowej realizacji programu kursu.

2. W przypadku nieobecności wykładowcy, wynikającej np. ze zdarzeń losowych, Organizator powiadamia powiadomić odwołaniu zajęć. Odwołane zajęcia odbędą się w innym terminie przedstawionym Uczestnikom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie zmiany przekazywane będą mailowo, na adres podany podczas rejestracji.

3. Przed rozpoczęciem kursu Organizator jest zobowiązany podać Uczestnikom minimalną liczbę godzin zajęć, która zostanie zrealizowana w trakcie kursu.

4. Harmonogram zajęć zostanie przesłany Uczestnikom na adres mailowy podany przy rejestracji.

5. Zajęcia odwołane z winy Organizatora są odpracowywane w terminie późniejszym, o czym zainteresowani Uczestnicy są informowani, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Obowiązki Uczestnika

§11

1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:

a) przekazanie Organizatorowi podstawowych danych osobowych niezbędnych do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego,

b) dokonanie opłaty za kurs w wysokości i terminie ustalonym przez Organizatora.

2. Uczestnik kursu  zobowiązuje się do:

a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień Regulaminu,

b) zapłacenia pełnej kwoty opłaty za kurs,

c) zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i przepisami prawa.

3. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
– aktywny udział uczestnika w zajęciach on-line oraz w zjeździe stacjonarnym,
– przerabianie materiału szkoleniowego,
-naukę własną uczestnika kursu,
-wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Prawa Uczestnika kursu

§12

1. Uczestnik ma prawo do korzystania z elektronicznej platformy szkoleniowej w dowolnym czasie zgodnie z instrukcją dostarczoną drogą mailową.

2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w zajęciach na warunkach opisanych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ V ZAKOŃCZENIE KURSU

Rezygnacja z kursu

§13

1. Na każdym etapie odbywania zajęć uczestnik może złożyć rezygnację z dalszego uczestnictwa w kursie.

2. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy złożyć w formie pisemnej lub mailowej.

3. W związku ze złożeniem rezygnacji, uczestnik zobowiązany jest rozliczyć się ze wszystkich zobowiązań wobec Organizatora, powstałych do dnia złożenia rezygnacji.

Zwrot kosztów

§14

1. Całkowity zwrot kosztów związanych z udziałem w kursie możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji złożonej przed terminem pierwszych zajęć, jednak nie później niż na 7 dni przed terminem pierwszych zajęć organizowanych w ramach kursu.

2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w kursie, gdy złoży rezygnację
w trakcie odbywania zajęć organizowanych w ramach kursu.

3. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skreślenia danej osoby z listy uczestników kursu, z powodu o którym mowa w § 6 Regulaminu.

ROZDZIAŁ VI ZAŚWIADCZENIA

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu

§15

1. Po zaliczeniu egzaminów końcowych (zdawanych na platformie edukacyjnej po każdym zaliczonym bloku) oraz oddaniu pracy zaliczeniowej, uczestnik otrzymuje:

 • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku polskim,
 • Zaświadczenie zgodne rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku angielskim,
 • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku polskim,
 • Suplement do zaświadczenia z programem szkolenia i zakresem godzinowym szkolenia – w języku angielskim,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku angielskim;

2. Uczestnik, który nie podszedł do egzaminów po skończonym kursie lub który ich nie zaliczył otrzymuje:

 • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku polskim,
 • Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku angielskim;

ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Postanowienia końcowe

§16

1. Dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej wygasa z chwilą ukończenia kursu.

2. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielowi Organizatora.

3. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, związanych z przebiegiem i organizacją kursu po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego przez zainteresowanego Uczestnika.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 22 maja 2021 roku.