Regulamin Szkolenia

ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Regulamin Szkoły Hodowców, zwany dalej Regulaminem, dotyczy modułowego kursu
szkoleniowego organizowanego przez Silva Lupus Niepubliczne Centrum Kształcenia,
prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt, z siedzibą w Koleczkowie 84–207,
Wejherowska 5, NIP 5842718999,  KRS 0000389320  zwaną dalej Organizatorem.


Zasady organizacyjne
§2
Organizator prowadzi pozaszkolną formę kształcenia, zwaną dalej modułowym kursem o
charakterze samodzielnych zjazdów/weekendów szkoleniowych, którym celem jest
podniesienie świadomości z zakresu dobrostanu psów rasowych poprzez przekazanie
uczestnikom najaktualniejszej wiedzy naukowej i praktycznej w dziedzinie kynologii,
weterynarii i psychologii zwierząt.


ROZDZIAŁ II


ORGANIZACJA KURSU
Terminy i forma prowadzenia kursu
§3

 1. Edycja kursu trwa od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r.
 2. Nauka odbywa się w formie modułowej tj. samodzielnych, odrębnych zjazdów
  szkoleniowych w wybrane weekendy roku tj. sobotę i niedzielę łącznie.
 3. Weekend szkoleniowy to wykłady “live/na żywo” poprzez platformę ZOOM.
 4. Szczegółowy program zjazdów/weekendów szkoleniowych i terminy,
  uzależnione są od sytuacji pandemicznej w kraju oraz harmonogramu wystaw
  psów rasowych. Organizator dołoży starań aby ogłosić co najmniej
  3 zjazdy/weekendy szkoleniowe na przód, z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia.
 5. Wymiar godzinowy zajęć weekendowych oraz szczegółowy harmonogram,
  uczestnicy otrzymają drogą mailową.


  Uruchomienie kursu
  §4
 6. Informację o terminie rozpoczęcia poszczególnych zjazdów/weekendów szkoleniowych
  Organizator zamieści na stronie internetowej https://www.szkolahodowcow.pl/
 7. Zapisu na zjazd/weekend szkoleniowy można dokonać poprzez wypełnienie formularza
  rejestracyjnego umieszczonego na stronie internetowej Szkoły Hodowców –
  https://www.szkolahodowcow.pl/
 8. W przypadku nieopłacenia zjazdu/weekendu szkoleniowego przez uczestników lub braku
  odpowiedniej ilości chętnych, Organizator ma prawo odwołać zjazd/weekend szkoleniowy i
  dokonać zwrotu opłat dokonanych przez uczestników.


  Zajęcia prowadzone w ramach kursu
  §5
 9. Zajęcia prowadzone w ramach kursu mają charakter autorski. Moduły w formie
  zjazdów/weekendów szkoleniowych obejmują bloki tematyczne tj:
  1) weterynaria,
  2) psychologia psa,
  3) kynologia,
  4) prawo, marketing i organizacja hodowli,
  5) pies w sporcie i pracy;
 10. Zjazd/weekend szkoleniowy obejmuje dany moduł w obrębie bloku tematycznego
  np. „weekend z weterynarią – rozród” lub „weekend z weterynarią – choroby genetyczne” etc.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców w trakcie trwania kursu.


  Skreślenie z listy uczestników
  §6
  Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu może
  spowodować natychmiastowe skreślenie Uczestnika z kursu i uniemożliwienie
  udziału w dalszych zajęciach, bez obowiązku zwrotu dokonanych opłat.
  Uczestnikowi, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje
  się on pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  który przeszkadza w trakcie prowadzonych zajęć, uniemożliwiony zostanie
  udział w zajęciach organizowanych w ramach kursu.

Ochrona danych osobowych, klauzula informacyjna
§7

 1. Administratorem danych osobowych uczestników Szkoły Hodowców Silva Lupus
  z siedzibą prowadzone przez Fundację Dobrych Zwierząt, z siedzibą
  w Koleczkowie 84–207, Wejherowska 5,
  NIP 5842718999,  KRS 0000389320  adres korespondencji elektronicznej:
  kontakt@szkolahodowcow.pl, .
 2. Dane osobowe uczestników kursu przetwarzane będą stosownie
  do art. 6 pkt 1. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”),
  tj. w celu prawidłowego wykonania umowy przeprowadzenia kursu Szkoła Hodowców.
 3. Dane osobowe uczestników kursu będą przechowywane przez czas niezbędny
  dla prawidłowego wykonania Umowy, realizacji określonych
  Umową uprawnień Zleceniodawcy, wymogów nałożonych przepisami
  obowiązującymi przepisami prawa, a po zrealizowaniu celu przetwarzania
  będą przechowywane w celach archiwalnych i przez okres niezbędny
  wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów
  obowiązujących u Administratora.
 4. Uczestnikom kursu przysługują określone RODO, prawa do:
  -żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania
  danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych,
  -przenoszenia danych osobowych,
  -wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia
  skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska Tel. +48 22 53 10 440;
  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; https://uodo.gov.pl/
 5. Z powyższych praw uczestnicy kursu mogą skorzystać i uzyskać informacje
  o szczegółowym ich zakresie poprzez kontakt e-mailowy pod
  adresem: kontakt@szkolahodowcow.pl lub pisemnie,
  za pomocą poczty tradycyjnej na adres Koleczkowo 84–207, ul. Wejherowska 5.
 6. W oparciu o dane osobowe uczestników kursu Administrator nie będzie
  podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Odbiorcami danych osobowych uczestników kursu będą wyłącznie podmioty uprawnione
  douzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 9. Dane osobowe uczestników kursu są przetwarzane elektronicznie i ręcznie,
  zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania,
  o których mowa w pkt. 2 powyżej.


  ROZDZIAŁ III

  PŁATNOŚCI

  Opłaty związane z uczestnictwem w kursie

  §8
 10. Opłata za poszczególne zjazdy/weekendy szkoleniowe ogłaszana będzie
  wraz z ogłoszeniem terminu i tematu zajęć.
 11. Opłaty za zajęcia należy dokonać przelewem bankowym na konto:
  FUNDACJA DOBRYCH ZWIERZĄT Bank BGŻ: 09 2030 0045 1110 0000 0243 8620
  w tytule podając SZKHOD + imię i nazwisko uczestnika.
 12. Za datę wniesienia opłat przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych
  na rachunek bankowy Organizatora.
 13. Organizator nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty,
  powstałe wskutek okoliczności leżących po stronie uczestnika, w szczególności
  w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego
  lub innych podobnych powodów.
 14. O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
 15. Uczestnik wykupuje poszczególne zjazdy/weekendy szkoleniowe.
  Nie ma możliwości wykupienia połowy lub części zjazdu/weekendu szkoleniowego.


  Warunki odpłatności za kurs
  §9
 16. Gwarancją miejsca na zajęciach jest wpłata opłaty za dany zjazd/weekend szkoleniowy.
 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach dniem rozwiązania umowy jest dzień
  złożenia przez uczestnika pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

ROZDZIAŁ IV PRAWA I OBOWIĄZKI

Obowiązki Organizatora
§10

 1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia kadry dydaktycznej o odpowiednich
  kwalifikacjach oraz platformy elektronicznej niezbędnej do prawidłowej realizacji
  programu kursu i poszczególnych zjazdów/weekendów szkoleniowych.
 2. W przypadku nieobecności wykładowcy, wynikającej np. ze zdarzeń losowych,
  Organizator powiadamia o odwołaniu zajęć. Odwołane zajęcia odbędą się
  w innym terminie przedstawionym Uczestnikom z co najmniej tygodniowym
  wyprzedzeniem. Wszystkie zmiany przekazywane będą mailowo, na adres podany
  podczas rejestracji.
 3. Przed rozpoczęciem każdego zjazdu/weekendu szkoleniowego Organizator
  jest zobowiązany podać Uczestnikom minimalną liczbę godzin zajęć,
  która zostanie zrealizowana.

Obowiązki Uczestnika
§11

 1. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w zajęciach jest:

a) przekazanie Organizatorowi podstawowych danych osobowych niezbędnych
do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego,
b) dokonanie opłaty za zjazd/weekend szkoleniowy w wysokości i terminie
ustalonym przezOrganizatora.

 1. Uczestnik kursu  zobowiązuje się do:
  a) zaznajomienia się z treścią i przestrzeganiem postanowień Regulaminu,
  b) zapłacenia pełnej kwoty opłaty za zjazd/weekend szkoleniowy,
  c) zachowywania się podczas zajęć w sposób zgodny z zasadami współżycia
  społecznego i przepisami prawa.
 2. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:
  – aktywny udział uczestnika w zajęciach on-line
  – przerabianie materiału szkoleniowego,
  – naukę własną uczestnika kursu,

Prawa Uczestnika kursu
§12

 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z elektronicznej platformy szkoleniowej
  w dowolnym czasie zgodnie z instrukcją dostarczoną drogą mailową.
 2. Uczestnik może zrezygnować w każdym czasie z korzystania z platformy szkoleniowej.
 3. Uczestnik otrzymuje zaświadczenia opisane w Rozdziale VI Regulaminu.
 4. Jeśli uczestnik zdecyduje się na realizację całego kursu i wnioskowanie o dokumenty
  opisane w pkt 2 §15 Regulaminu istnieje możliwość zaliczenia danego modułu lub bloku tematycznego na podstawie zaświadczeń wydanych przez inne jednostki szkoleniowe.
  Warunkiem ww zaliczenia jest zbieżność tematu i właściwa ilość godzin przebytego
  szkolenia oraz wykładowca wchodzący w skład kadry Organizatora kursu. Możliwość zaliczenia obejmuje szkolenia odbywające się do 3 lat wstecz.

  ROZDZIAŁ V ZAKOŃCZENIE KURSU

  Zwrot kosztów
  §14
 5. Zwrot kosztów związanych z udziałem w zjeździe/weekendzie szkoleniowym możliwy jest
  jedynie w przypadku rezygnacji złożonej nie później niż na 7 dni przed terminem zajęć
  organizowanych w ramach weekendu szkoleniowego.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w zajęciach, gdy złoży
  rezygnację w trakcie odbywania zajęć.
 7. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów w przypadku skreślenia danej osoby
  z listy uczestników kursu, z powodu o którym mowa w § 6 Regulaminu.

  ROZDZIAŁ VI ZAŚWIADCZENIA

  Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu
  §15
 8. Po każdorazowym uczestnictwie w zjeździe/weekendzie szkoleniowym uczestnik otrzymuje:
  -Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku polskim,
  -Dyplom za uczestnictwo w szkoleniu w języku angielskim;
 9. Po zaliczeniu wszystkich bloków tematycznych określonych w §5 pkt. 1 uczestnik ma prawo
  wnioskować o wydanie 4 dokumentów tj.:
  -Zaświadczenia zgodnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
  2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku polskim,
  -Zaświadczenia zgodnego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia
  2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. – języku angielskim,
  -Certyfikatu ukończenia szkolenia w języku polskim,
  -Certyfikatu ukończenia szkolenia w języku angielskim;
 10. Koszt kompletu dokumentów z pkt 2 wynosi 500 zł. Dokumenty określone
  w pkt 1 wydawane są w ramach opłaty za zjazd/weekend szkoleniowy.


  ROZDZIAŁ VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Postanowienia końcowe

  §16
 11. Dostęp do elektronicznej platformy szkoleniowej danego modułu wygasa
  z chwilą ukończenia kursu.
 12. Wszelkie zastrzeżenia i nieprawidłowości dotyczące organizacji kursu powinny
  być niezwłocznie zgłaszane przedstawicielowi Organizatora.
 13. Organizator zobowiązuje się do rozwiązania ewentualnych problemów, związanych
  z przebiegiem i organizacją kursu po otrzymaniu pisemnego wniosku podpisanego
  przez zainteresowanego Uczestnika.
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 roku.